Rocking Alternative Dare ry

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen viralliset säännöt laadittu perustamiskokouksessa 27.10.2018

Tämä sääntömuutos on hyväksytty hallituksen esitykseksi hallituksen kokouksessa 3/2021 18.1.2021.

I LUKU Yleisiä säännöksiä
II LUKU Jäsenyys
III LUKU Hallitus
IV LUKU Kokoukset
V LUKU Erinäisiä säädöksiä
VI LUKU Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

I LUKU 

Yleisiä säännöksiä 

§1 

Yhdistyksen nimi on Rocking Alternative Dare ry (lyhenteenä käytössä R.A.D.) ja sen kotipaikka on Ylöjärvi.

§2 

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen suomen alternative kulttuuria ja sen edustajia, nostaa suomen alternative kulttuurin arvostusta ja yhteisöllisyyttä, sekä auttaa jäseniensä kehitystä ammattimaisempaan suuntaan. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 • – luo verkostoitumismahdollisuuksia 
 • – tuo esiin jäsentensä ammattitaitoa 
 • – järjestää jäsenilleen koulutusta ja mahdollisuuksia kehittää ammatillista toimintaansa sekä omaa taiteilijabrändiään 
 • – etsii yhteistyökumppaneita alternative kulttuurin parissa työskentelevistä tai muuten alaa hyödyttävistä yrityksistä ja muista tahoista, joilta yhdistys voi vuosittain neuvotella etuuksia jäsenilleen. 

 

Yhdistys voi myös 

 • – järjestää tapahtumia 
 • – järjestää verkoston kokoontumisia. 
 • – harjoittaa kulttuuriin sopivaa ja sen jäsenten ammattitaitoa tukevaa verkkokauppa toimintaa 
 • – toiminnan tueksi kerätä varoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja sekä omistaa arvopapereita, sekä kiinteistöjä 

 

II LUKU 

Jäsenyys 

§3 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä suomalainen tai Suomessa asuva henkilö tai yritys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, tähtää ammattimaiseen toimintaan alternative kulttuurin parissa ja toimii hyvätapaisesti yhdistyksen arvojen mukaisesti. Varsinaisen jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Vain yhdistyksen varsinainen jäsen voidaan valita hallitukseen tai muihin luottamustehtäviin. Jäsenyyksiä tulee olemaan eri tasoisia. Kaikilla varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin, ottaa osaa päätöksentekoon, sekä päästä osalliseksi yhdistyksen tarjoamista jäsentasonsa mukaisista palveluista ja eduista. 

Jäseniltä jäsenyystason mukaan perittävän liittymismaksun suuruuden ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous, erikseen kullekin jäsenryhmälle. 

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Hallituksella on oikeus myös kutsua yhdistykseen jäseniä ja nimittää ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi, sekä jakaa kunniamerkkejä tai muita vastaavia henkilötunnustuksia. 

§4 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

Yhdistyksen jäsen on velvoitettu ilmoittamaan yhdistyksen hallitukselle jäsenrekisterissä hänestä pidettävien tietojen muutoksista. 

§5 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, on jättänyt kahtena vuotena jäsenmaksun maksamatta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenen tunnukset yhdistyksen jäsenfoorumille voidaan laittaa jäähylle, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden aikana liittymisestä tai laskun eräpäivästä. 

III LUKU 

Hallitus 

§6 

Hallitus edustaa yhdistystä, hallitsee sen omaisuutta, sekä vastaa sen taloudesta ja toiminnasta. Hallitus valitsee tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa ja palkkionsa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 2-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös yhdistyksen ulkopuolisille. Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden perustelluista syistä, sekä valita uuden jäsenen toimikauden loppuun. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

§7 

Hallituksen tehtävänä on: 

1) hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukaan, panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset, sekä valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat, valmistelutoimenpiteitä vaativat asiat. 

2) määrätä jäsentensä erityistehtävät ja keskinäinen työnjako ottaen huomioon, että hallituksen puheenjohtajan asiana on toimia hallituksen kevät- ja syyskokousta lukuun ottamatta myös yhdistyksen kokousten puheenjohtajana, esitellä niissä asiat, allekirjoittaa yhdessä pöytäkirjanpitäjän kanssa edellä mainittujen kokousten pöytäkirjat, sekä valvoa, että hallituksen tekemät päätökset pannaan täytäntöön. 

3) huolehtia siitä, että yhdistyksen jäsenistä pidetään yhdistyslain 11 §:n mukaista luetteloa, joista jäsenen henkilötietojen avulla käy selville kunkin jäsenen suorittamat jäsenmaksut, sekä muut sellaiset seikat, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat asianomaisen henkilön oikeuksiin yhdistyksessä. 

4) edistää jäsentensä ja alternative kulttuurin näkyvyyttä ja toimia kohdassa §2 mainittujen yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti. 

 

IV LUKU 

Kokoukset 

§8 

Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on kaksi (2) sääntömääräistä yhdistyksen kokousta: yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Sääntömääräisten yhdistyksen kokousten kutsu on lähetettävä jokaiselle jäsenelle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokouspäivää. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksikymmentä tai yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Kutsut yhdistyksen kokouksiin laatii hallitus. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse sekä jäsenfoorumin kautta. Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenfoorumin kautta. Syys- ja kevätkokous on kutsuttava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ja muut kokoukset vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esiin tulevat asiat. 

§9 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Vaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä, jos yksikin läsnä oleva jäsen sitä vaatii. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on ryhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa. 

§10 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

   1. kokouksen avaus 
   2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
   3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan mahdolliset valtakirjat 
   4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
   5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
   6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille 
   7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

   1. kokouksen avaus 
   2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
   3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan mahdolliset valtakirjat 
   4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
   5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. 
   1. valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja, 2-4 uutta hallituksen jäsentä sekä 1-2 varajäsentä. 
   1. valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä 
   2. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukausi ennen kokousta. 

 

V LUKU 

Erinäisiä säädöksiä 

§11 

 Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja sihteerillä. Hallitus voi valtuuttaa toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 

§12 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Päättyneen vuoden tilit ja yhdistyksen toimintaa koskevat muut asiakirjat on jätettävä syyskokouksen valitsemille toiminnantarkastajille 3-4 viikkoa ennen sääntömääräistä yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä hallitukselle yhdistyksen kevätkokousta varten laadittu kirjallinen lausunto viimeistään viikkoa ennen sääntömääräistä yhdistyksen kevätkokousta. 

 

§13 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja harjoittaa monistus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus jakaa palkintoja, stipendejä tai apurahoja yhdistyksen jäsenille ja muille yhdistystä tukeneille henkilöille tai tahoille, mikäli tähän tarkoitukseen on saatu varoja käytettäväksi. 

 

VI LUKU 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

§14 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

§15 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

§16 

Niissä kohden, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.